Bình chọn
Nêu ý kiến
Pleasurable
Painful
Both

1338 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi
Nêu ý kiến
Changing poopy diapers
Cleaning up spit up

1994 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi
Nêu ý kiến
Yes - the more the merrier!
No

2156 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi
Nêu ý kiến
Yes
Never

1419 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi
Nêu ý kiến
True
False
None of your business!

1637 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi