Bình chọn
Nêu ý kiến
No way! Each kid has different issues
Yup, first kids are our guinea pigs!

1931 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi
Nêu ý kiến
Wife
Husband
Neither - we're both patient
We're both impatient!

2125 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi
Nêu ý kiến
OMG! Yes!
Thank goodness, no!

1910 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi
Nêu ý kiến
Not safe at all!
Totally okay

2363 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi
Nêu ý kiến
Mother
Father
Nanny
Grandparents
Anyone in the household

2375 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi