Bình chọn
Nêu ý kiến
True
False

2311 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi
Nêu ý kiến
Yes
No

2048 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi
Nêu ý kiến
Sure, no shame in knowing the truth!
No, I am confident I know who my baby daddy is.

1620 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi
Nêu ý kiến
Yes
No

1669 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi
Nêu ý kiến
Hell Yes!
No way!
No opinion

2401 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi