Bình chọn
Nêu ý kiến
Breastfeeding
Formula
Mixed feeding

2116 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi
Nêu ý kiến
Yes
No

1746 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi
Nêu ý kiến
Why not?
It is going to be hard...
Absolutely not!

1628 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi
Nêu ý kiến
Of course!
I don't think it's necessary...
I'm not affected by secondhand smoke.

1571 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi
Nêu ý kiến
Planned?
An accident?

2300 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi